Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC7000
Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha, SII,OIII Filter wheel ATIK
Φακός: 135mm f/3.5
Παλέτα: Ha(L) SII(R) Ha(G) OIII(B)
Ha: 14*180
SII: 23*180
OIII: 15*180
Στήριξη: HEQ5 pro

Δεν υπάρχουν σχόλια: