Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

NGC5963 - NGC5965

Οι γαλαξίες NGC5963 και NGC5965 είναι δύο σπειρωειδείς γαλαξίες που βρίσκονται στα πλαίσια του αστερισμού του Δράκου και αν και φαίνονται κοντά από τη δική μας οπτική γωνία στην πραγματικότητα δε σχετίζονται μεταξύ τους. Ο NGC5963 απέχει από εμάς περίπου 40 εκ. έτη φωτός με διάμετρο 50.000 έτη φωτός ενώ ο NGC5965 απέχει 150 εκ. έτη φωτός και έχει διάμετρο πάνω από 200.000 έτη φωτός. Ο NGC5963 είναι ένας γαλαξίας με πολύ χαμηλή επιφανειακή λαμπρότητα στις σπείρες του, παρά τον έντονο πυρήνα του. Το μπλε χρώμα του υποδιλώνει αστρογέννηση και ο λόγος που είναι χαμηλή η λαμπρότητα στις σπείρες του είναι ότι μάλλον δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα μεγάλα αστέρια.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 11-12/08/2018
Place : Corinthia, Greece

Στήριξη (Mount) : EQ6-R

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon L R G B

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : NGC5963 (center right) - NGC5965 (center down) - NGC5969, 5971 (up left)

Αστερισμός (Constellation) : Δράκος (Draco)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

L : 6 x 360 sec, 4 x 600 sec (76min)
R : 6 x 360 sec (36min)
G : 6 x 360 sec (36min)

B : 6 x 360 sec (36min)

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

NGC2276 - NGC2300

Ο NGC2276, στο κέντρο της εικόνας, είναι ένας ενδιάμεσος σπειροειδής γαλαξίας, μια κατηγορία ανάμεσα στους ραβδωτούς και μη ραβδωτούς σπειροειδής, προς τον αστερισμό του Κηφέα και η απόστασή του είναι στα 105 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.
Μορφολογικά παρουσιάζει μια ασύμμετρη όψη που πιο πιθανά οφείλεται σε βαρυτική αλληλεπίδραση με τον γειτονικό του ελειπτικό γαλαξία NGC2300, στο κέντρο δεξιά της εικόνας.
Στο πεδίο διακρίνονται άλλοι 14 γαλαξίες ! Επίσης υπάρχει και σκόνη του Γαλαξία μας που διακρίνεται σαν ένα πέπλο στο υπόβαθρο.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 11-12/08/2018
Place : Corinthia, Greece

Στήριξη (Mount) : EQ6-R

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon L R G B

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : NGC2276 (center) - NGC2300 (center right)

Αστερισμός (Constellation) : Κηφέας (Cepheus)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

L : 16 x 360 sec (96min)
R : 5 x 360 sec (30min)
G : 5 x 360 sec (30min)
B : 5 x 360 sec (30min)