Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC2264Περιοχή: Ακρόπολη
Κάμερα: ATIK16HR
Φίλτρα: Astronomik Ha
Φακός: 135mm f/3.5
Ha: 20*300sec
Στήριξη: HEQ5 pro

Δεν υπάρχουν σχόλια: