Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC6960


Date: 2-05-2008
Telescope: ED80
Camera: ΑΤΙΚ 16HR
Guiding: Guidemaster
Guidescope: refractor 70/700 - toucam
L 5*10min - R 2*10min - G 2*10min - B 2*10min
Location: Κυθαιρώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: