Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

NGC2237 - 2244


Ημερομηνία : 22-23/10/2008

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, SII, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - toucam -guidemaster

Χρόνοι έκθεσης : Ha (7x900) SII (9x900) Ha (6x900) OIII (4x900)

L(Ha) R(SII) G(Ha) B(OIII)

Προγράμματα : MaxIm DL (άθροισμα και ευθυγράμμιση), iris (dynamic stretching), Photoshop

Δεν υπάρχουν σχόλια: