Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

NGC 6992 - Ha


Ημερομηνία : 19/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha: 19*600sec = 190min = 3h10min

Δεν υπάρχουν σχόλια: