Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

NGC 6992 - (Ha, OIII)


Ημερομηνία : 19,21/7/2009

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : HEQ5 pro

Τηλεσκόπιο : ED 80

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, OIII

Οδηγητικό : skylux 70/700 - QHY5

Χρόνοι έκθεσης :

Ha : 19*600sec = 190min = 3h10min
OIII: 24*600sec = 240min = 4h

Παλέτα: Ha(R) OIII(G) OIII+Ha50%(B)

Δεν υπάρχουν σχόλια: