Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

NGC6340


 NGC6340

Ο NGC6340 είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας χωρίς ράβδο στον αστερισμό του Δράκου. Ο γαλαξίας απέχει περίπου 55 εκατομμύρια έτη φωτός. Μαζί οι γαλαξίες IC1251 (από κάτω), IC1254 (από κάτω κέντρο) και PGC59908 (δεξιά).

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 07/2021
Place : Corinthia, Greece

Στήριξη (Mount) : EQ6-R

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon L R G B

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : NGC6340

Αστερισμός (Constellation) : Δράκος (Draco)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

L : 20 x 360 sec (120min)
R : 16 x 240 sec (64min)
G : 16 x 240 sec (64min)
B : 16 x 240 sec (64min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: