Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

NGC2276 - NGC2300

Ο NGC2276, στο κέντρο της εικόνας, είναι ένας ενδιάμεσος σπειροειδής γαλαξίας, μια κατηγορία ανάμεσα στους ραβδωτούς και μη ραβδωτούς σπειροειδής, προς τον αστερισμό του Κηφέα και η απόστασή του είναι στα 105 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.
Μορφολογικά παρουσιάζει μια ασύμμετρη όψη που πιο πιθανά οφείλεται σε βαρυτική αλληλεπίδραση με τον γειτονικό του ελειπτικό γαλαξία NGC2300, στο κέντρο δεξιά της εικόνας.
Στο πεδίο διακρίνονται άλλοι 14 γαλαξίες ! Επίσης υπάρχει και σκόνη του Γαλαξία μας που διακρίνεται σαν ένα πέπλο στο υπόβαθρο.

Τοποθεσία : Κεφαλάρι Κορινθίας, 11-12/08/2018
Place : Corinthia, Greece

Στήριξη (Mount) : EQ6-R

Τηλεσκόπιο (Telescope) : Skywatcher 8inch Quattro f4 Carbon

Κάμερα (CCD) : ATIK16HR

Φίλτρα (Filters) : Astrodon L R G B

Οδηγητικό (Autoguiding) : ZWO OAG - ASI 120mm

Αντικείμενο (Object) : NGC2276 (center) - NGC2300 (center right)

Αστερισμός (Constellation) : Κηφέας (Cepheus)

Χρόνοι έκθεσης (Exposure Times) :

L : 16 x 360 sec (96min)
R : 5 x 360 sec (30min)
G : 5 x 360 sec (30min)
B : 5 x 360 sec (30min)

Δεν υπάρχουν σχόλια: