Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

NGC6888 Ha, OIII PaletteΗμερομηνία : 10.11-6-12

Τοποθεσία : Ακρόπολη, Αθήνα

Στήριξη : EQ6, eqmod

Τηλεσκόπιο : ED 80, FR/FF 0.8 WO

Κάμερα : ATIK16HR

Φίλτρα : Astronomik Ha 13nm, OIII

Οδηγητικό : 9x50 finder - QHY5 - PHD

Χρόνοι έκθεσης :
Ha (15X900sec) bin 1x1 = 225min
OIII (10x900sec) bin 1x1 = 150min
6.25 hrs σύνολο

L: Ha + OIII (screen 30%)
R: Ha
G: Ha + OIII (25%)
B: OIII

MaximDL, CCDstack2, PS CS2 

Δεν υπάρχουν σχόλια: